รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 0-530-0361-2 
101ชุมชนบ้านเหมืองจี้นางสาวอารีรัตน์ ญาณะศร 053521335 
102เชตวันหนองหมูนายเฉลิม ชัยมงคล 053541177 
103ตำบลบ้านแป้น  053521612 
104ตำบลริมปิง  053511405 
105บ้านขัวแคร่  053553346 
107บ้านจำบอนนายสุรินทร์ มะโนคำ 053553181 
108บ้านต้นผึ้งนายอภิสิทธิ์ เหล็งไทย 053560345 
110วัดประตูป่า  053512142 
112บ้านป่าขาม  053982001 
113บ้านป่าซางน้อยนายคะนอง ยะเชียงคำ 053521365 
114บ้านป่าเส้า  053541500 
115อนุบาลเมืองลำพูนนายศักดิ์ชัย ชัยวิวัฒน์ 053541382 
116บ้านแป้น  053521485 
117วัดต้นโชค  053573642 
118บ้านมะเขือแจ้  053527288 
119บ้านเวียงยองนายสมสกุล ศรีสวัสดิ 053512217 
121บ้านศรีบุญยืนวังทองนายเกษม สุทธรังษี 053560444 
122บ้านศรีย้อยนายสุวัฒน์ ญาณะโค 053561205 
123บ้านศรีสุพรรณนายสุพจน์ อริยะจักร์ 053512185 
124บ้านสันป่าเหียงนายสกล สุทธิจิระพันธ์ 053503176 
125บ้านสันมะนะนายสุรพล ศุกระศร 053500840 
126บ้านหนองช้างคืนนายไพบูลย์ คุณชมภู 053541400 
128บ้านหนองหนามนายบรรดาล เขียวทะวงศ์ 053573643 
130บ้านห้วยส้ม  053506027 
132บ้านฮ่องกอม่วงนายปราณ ไชยวุฒิ 053503723 
133วัดกอข่อย  053573996 
135วัดกู่เส้า    
136วัดขี้เหล็กนายณรงค์ฤทธิ์ สมศรีดา 053581288 
137วัดจักรคำภิมุขนายผล ขัดทา 053534037 
139วัดชัยสถาน  053512467 
140วัดทุ่งยาวนายรุ่ง บัวขม 053553079 
141วัดน้ำพุนายสนั่น เรือนอินทร์ 053584570 
142วัดบ่อโจงนางอำพร จอมแปง 053573057 
144วัดบ้านแจ่มนายสุรชาติ วังซ้าย 053527043 
146วัดบ้านม้านายวีระ ภีระเป็ง 053553768 
147วัดบ้านหลุกนายสากล ฐานันตรานนท์ 053560123 
148วัดป่าแดด  053512196 
149วัดป่าตึงเชตวันนายจรัล ชมพู 053565370 
150วัดป่ายางนายถวิล สุขเกษม 053500585 
151วัดพันตาเกินนายสุรศักดิ์ มะโนเพ็ญ 053520660 
153วัดล่ามช้างนายกีรติ ฟองทอง 053512146 
155วัดศรีบังวัน  053560333 
157วัดศรีบุญชู-วังไฮนายวีรชน จิรัชยากร 053562077 
159วัดสะแล่งนายสุรชัย สุการาม 053581980 
160วัดสันคะยอมนายโกวิทย์ ลิ้นฤาษี 053582115 
161วัดสันต้นธงนายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว 053511223 
162วัดสันป่าสักนายอินทอน กันไชยสัก 053512230 
163วัดสันมะกรูด  053577147 
165วัดหนองซิวนายธวัชชัย ชัยปัญญา 053584572 
167วัดหนองหล่มนางสาววริษา แสนเพชร 053553745 
168วัดหนองเหียง  053598384 
169วัดห้วยม้าโก้งนางสาวปิยานันต์ บุญธิมา 053584574 
171วัดเหมืองกวักนายอนันต์ บำรุงแจ่ม 053503527 
172วัดเหมืองง่านางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ 053511976 
173วัดฮ่องกอกนางนัลภา ผดุงกุล 053255673 
174อนุบาลลำพูนนายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ 053511087 
203บ้านดงสารภีนายสมทัต สมมุติ 053976214 
204บ้านดอยแก้วนางสีดา นันตาเวียง 053976011 
206บ้านดอยคำนางสุพิศ สูตรเลข 053561737 
209บ้านทาขุมเงิน  053506297 
210บ้านทาชมภู  053507185 
211บ้านทาทุ่งไผ่  053507380 
213บ้านทาปลาดุก  053507106 
214บ้านทาป่าเปานางกุศลาภรณ์ จันทร์ภิรมย์ 053500461 
215บ้านทาป่าสักนายนิวัติ เพียรพนัสสัก 053507399 
216บ้านทาป่าสัก สาขาบ้านขุนตาล    
217บ้านทาสองท่า  053507409 
218บ้านปงแม่ลอบนางสาวเสาวภา ประพันธ์ 053540019 
223บ้านป่าเลานายชาคริต อินแถลง 053540012 
226บ้านผาตั้งนายจรินทร์ เป็นพนัสสัก 053976611 
227บ้านแพะยันต์ดอยแช่นายมนูญ พรมรักษา 053574488 
228บ้านแม่เมยนายสมศักดิ์ ศักดาวิโรจน์ 053506676 
230บ้านร้องเรือนายจำนงค์ สุรินทร์เปา 053571138 
231บ้านศรีทรายมูล  053507086 
232บ้านศรีป้าน  053574566 
233บ้านศาลาแม่ทา  053976831 
234บ้านสบเมยนายสุรินทร์ สุภาคำ 053506077 
235บ้านสวนหลวง  053506542 
236บ้านสัน  053506595 
237บ้านหนองยางไคลนายวิศัลย์ สุทธิมาลา 053574495 
239บ้านหมื่นข้าวนายวิกรม ดีจิตกาศ 053574497 
240บ้านหล่ายทานายพัฒดารา สมบูรณ์ 053976646 
241บ้านเหมืองลึก  053575002 
243วัดทากาศ  053574499 
244วัดอรัญญาราม    
301บ้านกองงามนายมานพ ศรีกอก 053521747 
302บ้านกิ่วมื่น  053572778 
303บ้านฉางข้าวน้อยนางสายสุนีย์ ชวพงศ์ 053521654 
304บ้านดอนตองนายสุรศักดิ์ อินแถลง 053557165 
305บ้านโทกน้ำกัดนางวนิดา สุภาใจ 053555380 
306บ้านน้ำย้อยนายฤกษ์ชัย ใจคำปัน 053565392 
307บ้านป่าซางนายเสริม ริยะป่า 053521881 
308บ้านป่าตาลนายนิคม ปาดอน 053521797 
309บ้านป่ารกฟ้า  053508699 
310บ้านโป่งรู  053555135 
311บ้านมะกอก  053521838 
312บ้านแม่อาวนายวิไชย แดงกระจ่าง 053555460 
313บ้านร่องช้างนายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร   
315บ้านไร่ดงนายนิติธร วรรณมะกอก 053508082 
316บ้านล้องหนองหอยนายสุเทพ ศรีวิราช 053521996 
317บ้านสะปุ๋ง  053521828 
318บ้านหนองเกิด  053508698 
319บ้านหนองเงือกนายเกษม ใจกระเสน 053521987 
320บ้านหนองดู่  053557085 
321บ้านหนองบัว  053508666 
322บ้านหนองผ้าขาว  053529539 
323บ้านห้วยไฟนางสาวสายศิลป์ ปาดอน 053540031 
324บ้านห้วยอ้อ  053508743 
325บ้านเหล่าป่าก๋อยนางสาวบุญญาภรณ์ สินธุบุญ 053508574 
326วัดเจดีย์สามยอด  053593252 
327วัดช้างค้ำนางธัญญาลักษณ์ มุกดาภิรมย์ 053521390 
328วัดท่าต้นงิ้ว  053557113 
329วัดท่าตุ้ม  053593256 
330วัดนครเจดีย์นางธนกาญจน์ สุวรรณ์ 053555255 
331วัดน้ำดิบนายสุรเชษฐ์ คำสุวัตร์ 053508696 
332วัดบ้านก้องนายชูศักดิ์ แนวราช 053521661 
333วัดบ้านดอนนายบรรจง ตาเจริญเมือง 053572441 
334วัดบ้านเรือนนายสายัณห์ คำลือ 053593245 
335วัดบ้านไร่  053520015 
336วัดบ้านหวาย  053572096 
337วัดบ้านเหล่านายชัชวาล กัณทาพันธ์ 053593474 
338วัดปากล้องนางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ 053529090 
339วัดป่าบุก  053520919 
340วัดวังกู่นายสุคนธ์ กาสุยะ 053529243 
342บ้านหนองสมณะนายปกรณ์ ธรรมตา 053555123 
402บ้านห้วยไซนางสาวศิริราวรรณ์ นิลวรณ์ 053984529 
403วัดบ้านธินายอธิวัฒน์ กองเงิน 053501085 
405วัดป่าตึงห้วยยาบว่าที่ร้อยตรีชาญ เมืองโคตร 053984687 
406วัดป่าสักนายสนั่น สิงห์ไผ่ 053501699 
407วัดศรีดอนชัยนายราชันย์ กัณธิยะ 053983212 
408วัดสันทรายนายวันชัย จิตรมณีวรรณ 053501139 
411วัดห้วยยาบ  053984862