รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1นายทวี อุปสุขิน 053003548 
101ชุมชนบ้านเหมืองจี้นางสาวอารีรัตน์ ญาณะศร 053521335 
102เชตวันหนองหมูนายเฉลิม ชัยมงคล 053541177 
103ตำบลบ้านแป้นนายดำเนิน ผาทอง 053521612 
104ตำบลริมปิงนายวีระพันธ์ แสนญาติสมุทร 053511405 
105บ้านขัวแคร่นายจรัล ชมพู 053553346 
107บ้านจำบอนนายประหวิง แก้วพรหม 053553181 
108บ้านต้นผึ้งนายอภิสิทธิ์ เหล็งไทย 053560345 
109บ้านประตูโขง  053581966 
110วัดประตูป่านายชรินทร์ ทาเวียง 053512142 
112บ้านป่าขาม  053982001 
113บ้านป่าซางน้อยนายคะนอง ยะเชียงคำ 053521365 
114บ้านป่าเส้านางศิริเพ็ญ อริยจักร 053541500 
115อนุบาลเมืองลำพูนนายวิลาศ ศรีพายัพ 053541382 
116บ้านแป้น  053521485 
117วัดต้นโชคนายพิสิษฐ์ คำแสน 053573642 
118บ้านมะเขือแจ้นายบุญฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ 053527288 
119บ้านเวียงยองนายสมสกุล ศรีสวัสดิ 053512217 
120วัดศรีดอนตันนายสุรชัย สุการาม 053528185 
121บ้านศรีบุญยืนวังทองนายเกษม สุทธรังษี 053560444 
122บ้านศรีย้อยนายสุวัฒน์ ญาณะโค 053561205 
123บ้านศรีสุพรรณนายจรัล ศรีจันทร์ 053512185 
124บ้านสันป่าเหียง  053503176 
125บ้านสันมะนะนางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ 053500840 
126บ้านหนองช้างคืนนายสถาพร ตนบุญ 053541400 
128บ้านหนองหนามนายปราณ ไชยวุฒิ 053573643 
130บ้านห้วยส้มนายดุสิต จันทร์ผง 053506027 
131บ้านอุโมงค์นางสาวศิริราวรรณ์ นิลวรณ์ 053541407 
132บ้านฮ่องกอม่วงนายบรรดาล เขียวทะวงศ์ 053503723 
133วัดกอข่อย  053573996 
135วัดกู่เส้านายทนงศักดิ์ ทะหล้า   
136วัดขี้เหล็กนายศักดิ์ชัย ชัยวิวัฒน์ 053581288 
137วัดจักรคำภิมุขนายผล ขัดทา 053534037 
138วัดชัยชนะ  053500492 
139วัดชัยสถานนายอำพล กะวัง 053512467 
140วัดทุ่งยาวนายสนั่น เรือนอินทร์ 053553079 
141วัดน้ำพุนายไพบูลย์ คุณชมภู 053584570 
142วัดบ่อโจงนางอำพร จอมแปง 053573057 
144วัดบ้านแจ่มนายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว 053527043 
146วัดบ้านม้านายวีระ ภีระเป็ง 053553768 
147วัดบ้านหลุกนายสากล ฐานันตรานนท์ 053560123 
148วัดป่าแดดนางเพียงใจ แจ่มเงิน 053512196 
149วัดป่าตึงเชตวันนายอติภัทร เสียงหวาน 053565370 
150วัดป่ายางนายถวิล สุขเกษม 053500585 
151วัดพันตาเกินนายประพันธ์ แสงเพ็ญ 053520660 
153วัดล่ามช้างนายกีรติ ฟองทอง 053512146 
154วัดศรีชุม  053582168 
155วัดศรีบังวันนางทัศนีย์ วิชัยรัตน์ 053560333 
156วัดศรีบัวบานนายเสถียร คำศิริ 053553077 
157วัดศรีบุญชู-วังไฮนายจักรกฤษณ์ สีดาเพ็ง 053562077 
159วัดสะแล่งนายมานพ ศรีกอก 053581980 
160วัดสันคะยอมนายสมคิด ปัญญาแก้ว 053582115 
161วัดสันต้นธงนายสมเพชร ปูระณะพงษ์ 053511223 
162วัดสันป่าสักนายอินทอน กันไชยสัก 053512230 
163วัดสันมะกรูด  053577147 
165วัดหนองซิวนายธวัชชัย ชัยปัญญา 053584572 
167วัดหนองหล่มนายสงวน รุ่งเรือง 053553745 
168วัดหนองเหียงนายประสิทธิ์ ลาวิชัย 053598384 
169วัดห้วยม้าโก้งนายสุรพล ศุกระศร 053584574 
171วัดเหมืองกวักนายอนันต์ บำรุงแจ่ม 053503527 
172วัดเหมืองง่านายชิน ชำนาญหมอ 053511976 
173วัดฮ่องกอกนางนัลภา ผดุงกุล 053255673 
174อนุบาลลำพูนนางอัจฉรา ณ ลำพูน 053511087 
201บ้านกอลุง    
202บ้านจำตาเหินนายสุรศักดิ์ มะโนเพ็ญ 053549124 
203บ้านดงสารภีนายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ 053976214 
204บ้านดอยแก้วนายสุรชาติ วังซ้าย 053976011 
205บ้านดอยครั่ง  053506469 
206บ้านดอยคำนายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ 053561737 
208บ้านทากู่  053507408 
209บ้านทาขุมเงิน  053506297 
210บ้านทาชมภูนายราชันย์ กัณธิยะ 053507185 
211บ้านทาทุ่งไผ่  053507380 
213บ้านทาปลาดุกนายธวัชชัย มโนชมภู 053507106 
214บ้านทาป่าเปานางกุศลาภรณ์ จันทร์ภิรมย์ 053500461 
215บ้านทาป่าสักนายนิวัติ เพียรพนัสสัก 053507399 
217บ้านทาสองท่านางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก 053507409 
218บ้านปงแม่ลอบนายนิรันดร หมื่นสุข 053540019 
219บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง  053540019 
220บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม    
223บ้านป่าเลานางรติมา ปฤษฎางคเดชา 053540012 
226บ้านผาตั้งนายจรินทร์ เป็นพนัสสัก 053976611 
227บ้านแพะยันต์ดอยแช่นายมนูญ พรมรักษา 053574488 
228บ้านแม่เมยนายสมศักดิ์ ศักดาวิโรจน์ 053506676 
230บ้านร้องเรือนายจำนงค์ สุรินทร์เปา 053571138 
231บ้านศรีทรายมูล  053507086 
232บ้านศรีป้านนายสมศักดิ์ สอนกองแดง 053574566 
233บ้านศาลาแม่ทานายสุธานี จันทร์รัตนสิริ 053976831 
234บ้านสบเมยนายสุรินทร์ สุภาคำ 053506077 
235บ้านสวนหลวงนายธราดล แสงหงษ์ 053506542 
236บ้านสันว่าที่ร้อยตรีถนอม ทาคำแปง 053506595 
237บ้านหนองยางไคลนายสมควร ทิพย์จันทร์ 053574495 
239บ้านหมื่นข้าวนางสาววริษา แสนเพชร 053574497 
240บ้านหล่ายทานายสุรินทร์ มะโนคำ 053976646 
241บ้านเหมืองลึกนายประเวทย์ ปิงชัย 053575002 
243วัดทากาศนายวิกรม ดีจิตกาศ 053574499 
244วัดอรัญญารามนายไพบูลย์ ธรรมขัดดุก   
301บ้านกองงามนายธวัช อริยะจักร์ 053521747 
302บ้านกิ่วมื่นนายสมพล ปาจุวัง 053572778 
303บ้านฉางข้าวน้อยนางสายสุนีย์ ชวพงศ์ 053521654 
304บ้านดอนตองนายสุรศักดิ์ อินแถลง 053557165 
305บ้านโทกน้ำกัดนายธีระศักดิ์ แก้วสุข 053555380 
306บ้านน้ำย้อยนางสาวพิสมัย สมชาติ 053565392 
307บ้านป่าซางนายเสริม ริยะป่า 053521881 
308บ้านป่าตาลนายนิคม ปาดอน 053521797 
309บ้านป่ารกฟ้า  053508699 
310บ้านโป่งรูนางวิรอน เลี้ยงประยูร 053555135 
311บ้านมะกอก  053521838 
312บ้านแม่อาวนายชูศักดิ์ แนวราช 053555460 
313บ้านร่องช้างนายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร   
314บ้านร่องห้า  053593413 
315บ้านไร่ดงว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ 053508082 
316บ้านล้องหนองหอยนายสุเทพ ศรีวิราช 053521996 
317บ้านสะปุ๋งนายไสว แสงสว่าง 053521828 
318บ้านหนองเกิดนายสมบัติ สาคำ 053508698 
319บ้านหนองเงือกนางเพ็ญพรรณ แสงเนตร 053521987 
320บ้านหนองดู่นางสาวประณีต วงศ์ต๊ะ 053557085 
321บ้านหนองบัวนายสมจิต มณีชัยกุล 053508666 
322บ้านหนองผ้าขาวนายสุเทพ ยะรินทร์ 053529539 
323บ้านห้วยไฟนายสมใจ บัวคอม 053540031 
324บ้านห้วยอ้อนายสุรพล โพธาเจริญ 053508743 
325บ้านเหล่าป่าก๋อยนายวิเชียร ปรารมภ์ 053508574 
326วัดเจดีย์สามยอด  053593252 
327วัดช้างค้ำนางธัญญาลักษณ์ มุกดาภิรมย์ 053521390 
328วัดท่าต้นงิ้ว  053557113 
329วัดท่าตุ้มนายสามารถ เตจ๊ะวงศ์ 053593256 
330วัดนครเจดีย์นางธนกาญจน์ สุวรรณ์ 053555255 
331วัดน้ำดิบนายสุรพงษ์ ชมพูแก้ว 053508696 
332วัดบ้านก้องนายบุญยงค์ จงรักษ์ 053521661 
333วัดบ้านดอนนายสิริภพ ปันดอนตอง 053572441 
334วัดบ้านเรือนนางสาวเสาวภา ประพันธ์ 053593245 
335วัดบ้านไร่นายบรรจง ตาเจริญเมือง 053520015 
336วัดบ้านหวายนายชัชวาล กัณทาพันธ์ 053572096 
337วัดบ้านเหล่านายเกษม ใจกระเสน 053593474 
338บ้านปากล้องนายโกวิทย์ ลิ้นฤาษี 053529090 
339วัดป่าบุก  053520919 
340วัดวังกู่นายสุคนธ์ กาสุยะ 053529243 
341วัดศรีชุม  053593488 
342บ้านหนองสมณะนายปกรณ์ ธรรมตา 053555123 
402บ้านห้วยไซนายหิรัญ ชัยนุ 053984529 
403วัดบ้านธินายวิเชียร จิณะมูล 053501085 
404วัดป่าตาลนายเฉลิมพล อินทชัยศรี 053501655 
405วัดป่าตึงห้วยยาบนายมนัส วงศ์คม 053984687 
406วัดป่าสักนายวิสุทธิ์ เจริญสุข 053501699 
407วัดศรีดอนชัยนายสุพจน์ อริยะจักร์ 053983212 
408วัดสันทรายนายสกล สุทธิจิระพันธ์ 053501139 
411วัดห้วยยาบนายวินัย สมร 053984862