รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1นายณัฐกุล รุณผาบ 0-530-0361-2 
101ชุมชนบ้านเหมืองจี้นางสุภาพร นพบุรี 053521335 
102เชตวันหนองหมูว่าที่ร้อยตรีชาญ เมืองโคตร 053541177 
103ตำบลบ้านแป้นนายชูศักดิ์ แนวราช 053521612 
104ตำบลริมปิง  053511405 
107บ้านจำบอนนายฉัตรชัย เหล็กตั๋ว 053553181 
108บ้านต้นผึ้งนายอภิสิทธิ์ เหล็งไทย 053560345 
110วัดประตูป่า  053512142 
113บ้านป่าซางน้อย  053521365 
114บ้านป่าเส้านายนราวิชญ บวรบุญฤทธิ์ 053541500 
115อนุบาลเมืองลำพูนนางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ 053541382 
116บ้านแป้น  053521485 
117วัดต้นโชค  053573642 
118บ้านมะเขือแจ้นายสมทัต สมมุติ 053527288 
121บ้านศรีบุญยืนวังทอง  053560444 
122บ้านศรีย้อยนางอัณณ์ณิชา รัตน์บริภารักษ์ 053561205 
123บ้านศรีสุพรรณนายราชันย์ กัณธิยะ 053512185 
124บ้านสันป่าเหียง  053503176 
125บ้านสันมะนะ  053500840 
126บ้านหนองช้างคืนนายวีรชน จิรัชยากร 053541400 
130บ้านห้วยส้มนางประกายคำ มโนแก้ว 053506027 
132บ้านฮ่องกอม่วงนางสาวบุญญาภรณ์ สินธุบุญ 053503723 
135วัดกู่เส้านายเสน่ห์ มุ่นอินต๊ะ   
136วัดขี้เหล็กนายสัญญา บุญสนอง 053581288 
137วัดจักรคำภิมุข  053534037 
139วัดชัยสถาน  053512467 
140วัดทุ่งยาว  053553079 
141วัดน้ำพุ  053584570 
142วัดบ่อโจง  053573057 
144วัดบ้านแจ่มนายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ 053527043 
146วัดบ้านม้านายรุ่ง บัวขม 053553768 
148วัดป่าแดดนางวนิดา สุภาใจ 053512196 
149วัดป่าตึงเชตวันนายจรัญ ชมภู 053565370 
150วัดป่ายาง  053500585 
151วัดพันตาเกิน  053520660 
155วัดศรีบังวันนางสาวจิราพร ศรีจันตา 053560333 
157วัดศรีบุญชู-วังไฮ  053562077 
159วัดสะแล่ง  053581980 
160วัดสันคะยอมนางพิกุล ทิตยกุล 053582115 
161วัดสันต้นธงนางสาววริษา แสนเพชร 053511223 
162วัดสันป่าสักนางสีดา นันตาเวียง 053512230 
165วัดหนองซิวนายชาคริต อินแถลง 053584572 
167วัดหนองหล่ม  053553745 
169วัดห้วยม้าโก้ง  053584574 
171วัดเหมืองกวัก  053503527 
172วัดเหมืองง่านางสาวกานดาภา ญาณะศร 053511976 
173วัดฮ่องกอก  053255673 
174อนุบาลลำพูนนายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ 053511087 
203บ้านดงสารภี  053976214 
204บ้านดอยแก้วนายมานพ สมบูรณ์ 053976011 
206บ้านดอยคำนางสาวเสาวภา ประพันธ์ 053561737 
213บ้านทาปลาดุก  053507106 
214บ้านทาป่าเปานางกุศลาภรณ์ จันทร์ภิรมย์ 053500461 
215บ้านทาป่าสัก  053507399 
218บ้านปงแม่ลอบนายสมัคร ไชยสมภาร 053540019 
223บ้านป่าเลานายสุเธียร โกกาธรรม 053540012 
226บ้านผาตั้งนายจักรพงศ์ กันทะวงศ์วาร 053976611 
227บ้านแพะยันต์ดอยแช่นายมนูญ พรมรักษา 053574488 
228บ้านแม่เมยนายวีรยุทธ์ จิตรปราณี 053506676 
230บ้านร้องเรือนางสุพิศ สูตรเลข 053571138 
232บ้านศรีป้านนายสามารถ สุทะ 053574566 
233บ้านศาลาแม่ทา  053976831 
237บ้านหนองยางไคล  053574495 
239บ้านหมื่นข้าว  053574497 
240บ้านหล่ายทา  053976646 
241บ้านเหมืองลึก  053575002 
243วัดทากาศ  053574499 
244วัดอรัญญาราม    
301บ้านกองงามนายอิสระ มาโรจน์ 053521747 
303บ้านฉางข้าวน้อย  053521654 
304บ้านดอนตอง  053557165 
305บ้านโทกน้ำกัดนางสาวสกุณา นันธะชัยเดชากุล 053555380 
306บ้านน้ำย้อยนายฤกษ์ชัย ใจคำปัน 053565392 
307บ้านป่าซางนายเสริม ริยะป่า 053521881 
308บ้านป่าตาลนางวรรษมน หน่อแก้ว 053521797 
309บ้านป่ารกฟ้า  053508699 
310บ้านโป่งรูนายผล ขัดทา 053555135 
312บ้านแม่อาว  053555460 
315บ้านไร่ดงนายนิติธร วรรณมะกอก 053508082 
316บ้านล้องหนองหอย  053521996 
317บ้านสะปุ๋งนายสุรินทร์ สุภาคำ 053521828 
318บ้านหนองเกิดนางสาวกัญญ์ภา สุภายอง 053508698 
319บ้านหนองเงือกนายเกษม ใจกระเสน 053521987 
320บ้านหนองดู่  053557085 
321บ้านหนองบัวว่าที่ร้อยตรีหัสนัยน์ สายคำ 053508666 
323บ้านห้วยไฟ  053540031 
324บ้านห้วยอ้อ  053508743 
325บ้านเหล่าป่าก๋อยนายไพโรจน์ โรจนศิรินันท์ 053508574 
326วัดเจดีย์สามยอด  053593252 
327วัดช้างค้ำนางธัญลักษณ์ มุกดาภิรมย์ 053521390 
329วัดท่าตุ้ม  053593256 
330วัดนครเจดีย์นายบรรจง ตาเจริญเมือง 053555255 
331วัดน้ำดิบนายสุรเชษฐ์ คำสุวัตร์ 053508696 
332วัดบ้านก้อง  053521661 
333วัดบ้านดอน  053572441 
334วัดบ้านเรือน  053593245 
337วัดบ้านเหล่า  053593474 
339วัดป่าบุก  053520919 
342บ้านหนองสมณะนายอำนวยศิลป์ บัวตูม 053555123 
402บ้านห้วยไซนายวิทยา ไชยยาติ๊บ 053984529 
403วัดบ้านธินางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่ 053501085 
405วัดป่าตึงห้วยยาบ  053984687 
406วัดป่าสักนายสุรชัย สุการาม 053501699 
407วัดศรีดอนชัยนายเจษฎา ปัญญายิ่ง 053983212 
408วัดสันทรายนายณฐนน สมเจริญ 053501139