ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2นายศิริเศรษฐ์ ศรีกอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3นางรัติกาล ทำอิ่นแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4นางพัชรินทร์ วัฒนจรัสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5นางปัทมาพร ใบสุขันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7ดร.วิชากร ลังกาฟ้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1เกษียณอายุ 
8นางอลิสา ชัยลังกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1เกษียณอายุ 
9นางสุพิณ ณะใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1เกษียณอายุ 
10นายเดชชุมพล นิมาพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1เกษียณอายุ 
11นางสาวประเมิน พูลแพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1เกษียณอายุ 
12นายบุญฤทธิ์ พูลสวัสดิ์บ้านมะเขือแจ้เกษียณอายุ 
13นางเพียงใจ แจ่มเงินวัดป่าแดดเกษียณอายุ 
14นายประเวท ปิงชัยบ้านเหมืองลึกเกษียณอายุ 
15นางศิริเพ็ญ อริยจักรบ้านป่าเส้าเกษียณอายุ 
16นายวิเชียร ปรารมภ์วัดสันมะกรูดเกษียณอายุ 
17นายไสว แสงสว่างบ้านสะปุ๋งเกษียณอายุ 
18นายสามารถ เตจ๊ะวงศ์วัดบ้านไร่เกษียณอายุ 
19นายสมจิตร มณีชัยกุลบ้านหนองบัวเกษียณอายุ 
20นายสมบัติ สาคำบ้านหนองเกิดเกษียณอายุ 
21นายสุรพล โพธาเจริญบ้านห้วยอ้อเกษียณอายุ 
22นายสุธานี จันทร์รัตนสิริบ้านศาลาแม่ทาเกษียณอายุ 
23นายสงวน รุ่งเรืองวัดทากาศเกษียณอายุ 
24นายสมศักดิ์ สอนกองแดงบ้านศรีป้านเกษียณอายุ 
25นายธราดล แสงหงษ์บ้านสวนหลวงเกษียณอายุ 
26นายวินัย สมรวัดห้วยยาบเกษียณอายุ 
27นายสมคิด พุทธวงค์บ้านมะเขือแจ้เกษียณอายุ 
28นางนงรักษ์ ขัดลิวัดเหมืองกวักเกษียณอายุ 
29นางสุมาลี สิทธิวงศ์วัดสันคะยอมเกษียณอายุ 
30นางศศิธร กำเพ็ญวัดสันคะยอมเกษียณอายุ 
31นางพรรณี ศรีวิชัยวัดสันคะยอมเกษียณอายุ 
32นางเทียมจันทร์ เสงี่ยมภาพวัดสันคะยอมเกษียณอายุ 
33นางนิตยา อินทะกันท์วัดขี้เหล็กเกษียณอายุ 
34นางมยุรี ดวงแก้ววัดน้ำพุเกษียณอายุ 
35นายปรีชา สุพรหมมาวัดหนองซิวเกษียณอายุ 
36นางสาวมัลลิกา พรหมพฤกษ์วัดสันมะกรูดเกษียณอายุ 
37นางจันทร์เพ็ญ สินธุปันวัดบ่อโจงเกษียณอายุ 
38นางกาญจนาพร โพธิกลางอนุบาลลำพูนเกษียณอายุ 
39นายธิติฏฐ์ อุนจะนำอนุบาลลำพูนเกษียณอายุ 
40นางภาวรีย์ ทะหล้าอนุบาลลำพูนเกษียณอายุ 
41นางชวนชม เครือเขียวอนุบาลลำพูนเกษียณอายุ 
42นางสาวิต์ตรี เสมมหาศักดิ์อนุบาลลำพูนเกษียณอายุ 
43นางพัชรินทร์ ปะละใจบ้านเวียงยองเกษียณอายุ 
44นางสุทธิลักษณ์ ปินธงบ้านเวียงยองเกษียณอายุ 
45นางเพ็ญศรี บุญทวีบ้านหนองช้างคืนเกษียณอายุ 
46นางสุดารัตน์ เหลี่ยมโสภณบ้านหนองช้างคืนเกษียณอายุ 
47นางแสงพลอย หน่อแก้วบ้านหนองช้างคืนเกษียณอายุ 
48นางมยุรี บุญแทนบ้านหนองช้างคืนเกษียณอายุ 
49นางวรนุช ฟองทองอนุบาลเมืองลำพูนเกษียณอายุ 
50นางพิศมัย ขันทจักรบ้านป่าเส้าเกษียณอายุ 
51นางวิไล คนเที่ยงวัดฮ่องกอกเกษียณอายุ 
52นางศรีพรรณ แก้วถาวรวัดชัยสถานเกษียณอายุ 
53นางสุพรรณ งามเลิศบ้านห้วยส้มเกษียณอายุ 
54นางโสภิต งามศักดิ์บ้านศรีย้อยเกษียณอายุ 
55นางวราภรณ์ เพ็ญเวียงวัดจักรคำภิมุขเกษียณอายุ 
56นางสุจิตรา พรมปลูกบ้านต้นผึ้งเกษียณอายุ 
57นางพรรโณภาส ภีระคำบ้านศรีบุญยืนวังทองเกษียณอายุ 
58นางวิลาวัลย์ แสนญาติสมุทรบ้านป่าขามเกษียณอายุ 
59นางนัยนา วังษาวัดบ้านดอนเกษียณอายุ 
60นางอนงค์ กาปัญญาบ้านหนองเงือกเกษียณอายุ 
61นายจิรพงศ์ นันทะชัยบ้านหนองเงือกเกษียณอายุ 
62นางนิพรรณ์ ผสมบ้านหนองเงือกเกษียณอายุ 
63นางปรานอม ใจจิตรบ้านมะกอกเกษียณอายุ 
64นางสาวแสงจันทร์ ไชยอุปละบ้านป่าตาลเกษียณอายุ 
65นางยุพา พรหมวังวัดเจดีย์สามยอดเกษียณอายุ 
66นางทองเพ็ญ วิสิทธิศักดิ์บ้านหนองบัวเกษียณอายุ 
67นางวงเดือน รัตนเกษมสุขบ้านหนองเกิดเกษียณอายุ 
68นางสาวเบญจวรรณ ใจจิตรบ้านหนองเกิดเกษียณอายุ 
69นางวรลักษณ์ ผางวารีบ้านเหล่าป่าก๋อยเกษียณอายุ 
70นางดาราณี พรหมณะบ้านแม่อาวเกษียณอายุ 
71นางศรีพรรณ โพธาเจริญบ้านหนองสมณะเกษียณอายุ 
72นางเพลินพิศ เป็งกาสิทธิ์บ้านฉางข้าวน้อยเกษียณอายุ 
73นางสาวประพิศ บุญแก้ววัดบ้านก้องเกษียณอายุ 
74นางมยุรี ศรีกอกวัดบ้านก้องเกษียณอายุ 
75นางพูลศรี เลิศสกุลวงษ์วัดบ้านก้องเกษียณอายุ 
76นางยุพิน เสนพนัสสักบ้านทากู่เกษียณอายุ 
77นางธานี ชัยมาสพงษ์บ้านทากู่เกษียณอายุ 
78นางจำเรียง เพียรพนัสสักบ้านทาสองท่าเกษียณอายุ 
79นางพรรณี วงศ์พนัสสักบ้านทาป่าสักเกษียณอายุ 
80นางจันทร์เพ็ญ อินต๊ะบ้านทาป่าเปาเกษียณอายุ 
81นายสุรชัย เทพกรรณ์บ้านดอยแก้วเกษียณอายุ 
82นางอำไพ ใจดงบ้านดงสารภีเกษียณอายุ 
83นางลำจวน ดิเรกศานต์บ้านดงสารภีเกษียณอายุ 
84นางจริยา บุษราคัมบ้านดงสารภีเกษียณอายุ 
85นางอำพร เสาวภาณีบ้านเหมืองลึกเกษียณอายุ 
86นางณิชาทร เหลือรักษ์วัดทากาศเกษียณอายุ 
87นางเรียม อุ่นโพธิบ้านสบเมยเกษียณอายุ 
88นายพีระชัย บริสุทธิ์บ้านปงแม่ลอบเกษียณอายุ 
89นางพัชบูรณ์ ปัญญาประเสริฐบ้านปงแม่ลอบเกษียณอายุ 
90สิบโทเสน่ห์ โยกาศบ้านสวนหลวงเกษียณอายุ 
91นางสาวจิราวรรณ ธรรมขันแข็งวัดบ้านธิเกษียณอายุ 
92นางศิริรัตน์ สิทธิใหญ่วัดสันทรายเกษียณอายุ 
93นางสาวเพ็ญพร อภิวงค์งามวัดป่าสักเกษียณอายุ 
94นายเอนก อภิวงค์งามวัดป่าสักเกษียณอายุ 
95นางอนงค์ มณีจักรบ้านห้วยไซเกษียณอายุ 
96นายประพันธ์ จันทราวัดป่าตึงห้วยยาบเกษียณอายุ 
97นางนิภาพร ปรารมภ์วัดป่าตึงห้วยยาบเกษียณอายุ 
98นางอุมาพร ลือศักดิ์วัดสันป่าสักเกษียณอายุ 
99นางพรพิมล สิทธิวงศ์บ้านป่าซางน้อยเกษียณอายุ 
100นางณัฏฐิมา ไทยเที่ยงอนุบาลลำพูนเกษียณอายุ 
101นางประภาพันธ์ ขันทองบ้านหนองเงือกเกษียณอายุ 
102นางชุติมา แสนมะโนบ้านโทกน้ำกัดเกษียณอายุ 
103นายอรรณพ จี้รัตน์บ้านป่าเลาเกษียณอายุ 
104นางมลิวัลย์ ญาณะสร้อยบ้านปงแม่ลอบเกษียณอายุ 
105นายวีระ เชื้อเย็นบ้านหนองหนามเกษียณอายุ 
106นายครองศักดิ์ ศรีวิชัยวัดบ่อโจงเกษียณอายุ 
107นายสมพล กาวิรัตน์อนุบาลลำพูนเกษียณอายุ 
108นายวันชัย โยริยะวัดบ้านดอนเกษียณอายุ 
109นายกำธร จอมขันเงินบ้านมะกอกเกษียณอายุ 
110นายไพศาล คำปัญญาวัดน้ำดิบเกษียณอายุ 
111นายสมคิด ทิพย์มานบ้านผาตั้งเกษียณอายุ 
112นายมิตร ใหม่หลวงกาศบ้านป่าเลาเกษียณอายุ 
113นายจำรัส ตากาศบ้านสันเกษียณอายุ 
114นางสาวพิชญา คำรังษีอนุบาลลำพูนลาออกจากราชการ 
115นางสาวประภัสสร สินธุบุญสพป.ลำพูน เขต 2 สพป.ลำพูน เขต 2
116นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์สพป.ลำพูน เขต 2 สพป.ลำพูน เขต 2